PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII SARS-COV-2 W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W TUCHOLI

Podstawy prawne:

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 982 i 1519
  • USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)

ZAKRES STOSOWANIA PROCEDUR

Stosowanie procedur dotyczy wszystkich pracowników merytorycznych, pracowników administracyjnych oraz klientów, w tym dzieci, rodziców, nauczycieli i innych, korzystających z pomocy bezpośredniej na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi.

CEL PROCEDUR

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia SARS- CoV-2;

2. Ograniczenie liczby bezpośrednich kontaktów na terenie Poradni, celem zabezpieczania przed możliwym zakażeniem koronawirusem.

3. Określenie działań, w przypadku podejrzenia zachorowania SARS-CoV-2.

OGÓLE ZASADY: DEZYNFEKCJA, DYSTANS, MASECZKI

-Przy wejściu oraz w pomieszczeniach umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk – pracownicy po przyjściu oraz w trakcie pracy, w zależności od potrzeb i okoliczności, dezynfekują ręce; klienci dezynfekują ręce przed badaniem/terapią.

-W pomieszczeniach umieszczone są płyny do dezynfekowania rąk oraz powierzchni – po zajęciach ma miejsce dezynfekowanie powierzchni, jak i pomocy diagnostycznych, terapeutycznych.

-Podczas kichania i kaszlu zaleca się zasłanianie okolic twarzy zgiętym łokciem, zużyta chusteczkę higieniczna należy jak najszybciej wyrzucić do kosza i dokładnie umyć ręce.

-Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, w tym nosa i ust.

-Zalecane jest utrzymywanie co najmniej 1,5 metra dystansu w kontaktach z innymi osobami.

-Pracownicy Poradni w przestrzeniach wspólnych oraz w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie 1,5 metra dystansu powinni mieć prawidłowo nałożoną maseczkę. Klienci na terenie Poradni również przebywają w maseczkach. Wyjątek stanowią dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, zaburzeń psychicznych, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu nosa i ust.

-Po zajęciach pomieszczenia są wietrzone.

Umawianie i przyjmowanie klientów

– Przyjmowanie klientów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień i godzinę, prosi się o punktualne przybycie na spotkanie w celu zmniejszenia ilości osób, jednocześnie czekających na przyjęcie.

– Do Poradni przyjmowane są osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, zwłaszcza sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, klient jest zobowiązany poinformować o tym placówkę jak najwcześniej w celu przełożenia diagnozy/terapii na inny termin.

– Po przybyciu do Poradni klient wypełnia ankietę, dotyczącą objawów SARS-Co-V-2, zgodę na pomiar temperatury oraz ewentualnie wniosek o diagnozę/terapię.

– Każda osoba, wchodząca na teren Poradni ma mierzoną temperaturę z pomocą termometru bezdotykowego. Trzykrotne wskazanie podwyższonej temperatury jest jednoznaczne z odmową przeprowadzenia diagnozy-terapii oraz przełożenia jej na inny termin.

– Każda osoba, wchodząca na teren Poradni powinna mieć prawidłowo nałożoną maseczkę.

– Należy dbać o to, aby regularnie dezynfekować stanowisko pracy oraz niezbędne pomoce.

– Należy użytkować narzędzia i pomoce, które łatwo zdezynfekować po skończonej pracy.

– Dziecko przebywa w gabinecie podczas badania/terapii z pracownikiem merytorycznym, obecność rodzica jest możliwa w celu przeprowadzenia wywiadu, umówienia wyników diagnozy, postępów dziecka oraz w wyjątkowych sytuacjach, np. oporu czy lęku dziecka.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

– Każdy pracownik, który zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, w tym sugerujące chorobę zakaźna, powinien odpowiednio wcześniej poinformować o tym fakcie Dyrekcję orazpozostać w domu, monitorując swój stan zdrowia. W przypadku pogorszenia się samopoczucia oraz występowania objawów typowych dla SARS-CoV-2, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do uzyskanych wskazówek.

– W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta niepokojących objawów, które mogą sugerować zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie przerwać badanie/terapię oraz odesłać daną osobę do domu. Gdy jest to niemożliwe powinna ona oczekiwać na transport w wyznaczonym miejscu/pomieszczeniu, w którym będzie czasowo odizolowana od innych osób.

– Pomieszczenia, w jakim przebywała osoba podejrzana o zakażenie, powinny być dokładnie zdezynfekowane.

Skip to content