Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi rok szkolny 2019/20:

A. na terenie przedszkola/szkoły/placówki

Prowadząca: Joanna Grabowska
Forma: 3 spotkania
Celem zajęć jest wzmocnienie pewności siebie i samooceny poprzez pracę na mocnych stronach dziecka.

Prowadzący: Ewelina Koślińska

Forma: 1 – 2 spotkania (1 – 2h lekcyjne)

Zajęcia warsztatowe, skupione na działaniach integrujących grupę, pokazywaniu elementów, które łączą uczniów, wzajemnym poznawaniu oraz korzyści płynących ze współpracy. 

Prowadzący: Iwona Chmara, Ewelina Koślińska

Forma: 1 spotkanie (1-2 h lekcyjne)

Zajęcia informacyjno-warsztatowe; podejmują zjawiska agresji i przemocy, szczególnie te jej formy, które występują w klasie; ukazują mechanizmy agresji oraz propozycje radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole.

Prowadzący: Ewelina Koślińska

Forma 1 spotkanie (1-2 lekcje)

Zajęcia informacyjno-warsztatowe podejmujące istotę akceptacji i tolerancji, ukazujące ważność różnic i podobieństw między ludźmi, przedstawiające skutki odrzucenia.

Prowadząca: Alina SŁoniewicz 

Forma: 1 spotkanie

Zajęcia o charakterze profilaktycznym. Dobrą okazją do przeprowadzenia są okolice trzeciego czwartku listopada – „Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu” oraz 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu.  Zajęcia dla klas VII, VII i szkół średnich (głównie klasy I).

Prowadząca:   Alina Słoniewicz

Forma: 2 lekcje

Zajęcia prezentujące techniki uczenia się i zapamiętywania (mnemotechniki). Celem ich jest: kształcenie nawyku świadomego stosowania poznanych przez ucznia technik szybkiego i efektywnego zapamiętywania, rozwijanie wyobraźni i zdolności koncentracji, kształtowanie motywów i nawyku samokształcenia, wyzwolenie w uczniach wiary w siłę własnej pamięci. Adresatami są głównie uczniowie klas V – VII. 

Prowadzący: Krzysztof Zinkiewicz

Forma: 2 lekcje

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie uzyskają informację nt. stresu, objawów stresu i strategii radzenia sobie ze stresem w konstruktywny sposób. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi 

Prowadząca: Ewelina Pociot-Gostomska

Forma: 2 lekcje

Zajęcia mają na celu integrację grupy, bliższe poznanie się, budowanie zaufania w grupie, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa a przede wszystkim rozwój umiejętności współdziałania w grupie.

Prowadząca: Ewelina Pociot-Gostomska

Forma: 1 lekcja

Zajęcia mają charakter profilaktyczny. Ich celem jest w sposób bezpieczny zapoznanie dzieci z pojęciem przemocy szczególnie fizycznej w kontekście złego (nieprzyjemnego) i dobrego (przyjemnego) dotyku oraz wyjaśnienie różnicy między dobry a złym sekretem.

Prowadząca: Ewelina Pociot-Gostomska

Forma: 2 lekcje

Podczas zajęć dzieci uczą się rozpoznawać u siebie zachowania agresywne werbalne, rozwijają umiejętności empatii i współpracy w grupie a następnie nabywają umiejętności samokontroli własnego zachowania i radzenia sobie ze złością. 

Prowadząca: Ewelina Pociot-Gostomska

Forma: 2 lekcje

Podczas zajęć uczniowie poznają lepiej siebie i innych, swoje mocne strony oraz dewizy życiowe ułatwiające kontakty interpersonalne. Maja okazję wzmacniać poczucie własnej wartości poprzez docenianie przez rówieśników oraz współdziałanie w grupie.

Prowadząca: Joanna Grabowska

Forma: 1 lekcja

Celem zajęć jest zdefiniowanie przez uczniów własnych mocnych i słabych stron w aspekcie wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Prowadząca: Joanna Grabowska

Forma: 2 lekcje

Celem zajęć jest poznanie przez uczniów własnych zasobów osobowych i zawodowych, poznanie opinii innych na własny temat w kontekście wyboru szkoły/zawodu.

Prowadząca: Joanna Grabowska

Forma: Warsztat – 2 lekcje

Celem zajęć jest poznanie przez uczniów sztuki autoprezentacji.

Prowadząca: Joanna Grabowska

Forma: Warsztat – 1 lekcja

Celem zajęć jest poznanie własnego typu osobowości w aspekcie wyboru dalszej drogi kształcenia.

Prowadząca: Joanna Grabowska

Forma: 2 lekcje

Celem zajęć jest budowanie świadomości, jak ważną rolę w podejmowaniu decyzji zawodowych odgrywają nasi bliscy i znajomi.

B. na terenie poradni

Prowadząca: Marta Zienowska
Forma: 6 spotkań
Celem zajęć jest stymulowanie umiejętności szkolnych, efektywna współpraca, elementy socjoterapii.

Prowadzący: Ewelina Pociot-Gostomska Alina Słoniewicz
Forma: 6 spotkań (1,5 h – co 2 tygodnie)
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu grupowym, z respektowaniem norm społecznych czy radzeniem sobie z emocjami. Mogą to być uczniowie nadpobudliwi lub nieśmiali czy wycofujący się, z niską samooceną bądź zachowaniami wielkościowymi, bezkrytyczni. Szczególnie wskazane są dla uczniów mających zalecenia realizacji zajęć rozwijających umiejętności społeczno-emocjonalnych w opiniach PPP. Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności współdziałania w małej grupie, budowania i trwania w relacjach rówieśniczych, kształtowania właściwej samooceny, poznanie siebie rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz nauka wyrażania emocji.

Prowadząca: Ewa Szweda

Forma: 10 spotkań

Profilaktyka przeciwdziałająca uzależnieniu od alkoholu. Program edukacyjny.

Prowadząca: Ewa Szweda

Forma: 10 spotkań

Program rozwijający umiejętności efektywnego komunikowania, rozumienia drugiej osoby i nawiązywania relacji społecznych.

Prowadząca: Lucyna Witkowska

Forma: 10 spotkań

Zajęcia skierowane dla rodziców z dziećmi 3-4 letnich z opóźnionym rozwojem mowy. Celem spotkań jest stymulowanie rozwoju mowy, pokazanie rodzicom w jaki sposób bawić się z dziećmi by się prawidłowo rozwijało.

Prowadząca: Lucyna Witkowska

Forma: 15 spotkań

Zajęcia skierowane dla dzieci 5-6 letnich mających trudności z analizą i syntezą słuchową. Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do nauki czytania.

Prowadzący: Joanna Grabowska

Forma: 6 spotkań

Celem zajęć jest zainteresowanie uczniów ortografią.

Skip to content