Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
  • udzielanie dzieciom i młodziezy oraz rodzicom lub opiekunom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola , szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie organizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości ich pracy.
Skip to content