Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-03-31.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.
  • Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-23.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów przeglądarki intetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Zienowska, poradnia@poradniatuchola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523343863. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne do poradni stanowią dwuskrzydłowe drzwi . Poradnia posiada jedno dodatkowe wejście, w tym jedno wyjście, które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Przed tylnym wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Sekretariat poradni znajduje się na parterze i jest ono łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. W poradni znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarza.

Lokal poradni jest budynkiem parterowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w poradni przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w poradni. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Poradnia, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

– wysyłanie korespondencji na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tucholi, ul. Piastowska 30, 89-501 Tuchola.

Skip to content