Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno

w Tucholi

Kontakt:

ul Piastowska 30

89-501 Tuchola


tel./fax (52)3343863

Przekierowania:OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 


OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.  (Dz.U. poz. 199 z 2013r.)


W ramach oferty dla dzieci i młodzieży proponujemy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu,
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

 

Powyższe zadania realizujemy w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych,
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.


Prowadzimy diagnozę z wykorzystaniem różnorodnych metod stosowanych obecnie w diagnozie psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz terapii dzieci i młodzieży z różnymi problemami.

Dysponujemy przygotowaniem z zakresu:

 • socjoterapii,
 • oligofrenopedagogiki,
 • surdotyflopedagogiki,
 • terapii wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psycholog seksuolog,
 • neurologopedii,
 • afazjologii,
 • terapii pedagogicznej,
 • rozwijania zdolności twórczych,
 • terapii behawioralnej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii Metodą Knillów i Weroniki Sherborne,
 • terapii Metodą Paula Denisona,
 • terapii taktylnej według S. Masgutowej,
 • terapii przez zabawę Klanza,
 • bajkoterapii,
 • zabaw fundamentalnych.


PROPOZYCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Indywidualna terapia: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna.
 2. Wczesne wspomaganie – zajęcia indywidualne i grupowe.
 3. Grupowe zajęcia ogólnorozwojowe. (2- 3- latki)
 4. Integracja sensoryczna w zabawie  -  zajęcia grupowe dla maluszków.
 5. Zajęcia profilaktyczne: Zły dotyk. (kl. I-III)
 6. Grupa o charakterze socjoterapeutycznym dla uczniów. (Szkoła podstawowa)
 7. Agresja i przemoc. ( kl. IV-VI)
 8. Dokuczanie to też przemoc. (kl. IV-VI)
 9. Każdy inny, wszyscy równi – tolerancja. (kl. IV-VI)
 10. „Jak uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej” – zajęcia psychoedukacyjne  dla uczniów klas IV-VI.
 11. Trening kompetencji społecznych (asertywność, efektywne komunikacja werbalna i niewerbalna, autoprezentacja).
 12. Efektywne radzenie ze stresem.
 13. Kim zostać – planuję karierę zawodową.
 14. Agresja słowna.
 15. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, z emocjami, rozwiązywanie konfliktów.
 16. Rozwijamy myślenie twórcze.
 17. Warsztat umiejętności społecznych. (młodzież gimnazjalna, pogimnazjalna)
 18. Profilaktyczne badanie wzroku i słuchu z wykorzystaniem PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW multimedialne programy „Widzę „, „Słyszę”.
 19. Zapal się do niepalenia.OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.  (Dz.U. poz. 199 z 2013r.)


Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych polega w szczególności na:

1. udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w:

· rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

·    planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

·    rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,

2.  współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, a także indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

3.  udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4.   podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5.  prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

6.  udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.


Powyższe zadania realizujemy w formie:

 • porad i konsultacji,
 • udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, planowania form wspomagania i ich realizacji.


Dysponujemy przygotowaniem z zakresu:

 • socjoterapii,
 • oligofrenopedagogiki,
 • surdotyflopedagogiki,
 • terapii wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psycholog seksuolog,
 • neurologopedii,
 • afazjologii,
 • terapii rodzin,
 • terapii pedagogicznej,
 • rozwijania zdolności twórczych,
 • terapii behawioralnej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii Metodą Knillów i Weroniki Sherborne,
 • terapii Metodą Paula Denisona,
 • terapii taktylnej według S. Masgutowej,
 • terapii przez zabawę Klanza,
 • bajkoterapii,
 • zabaw fundamentalnych.

 

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI

 1. Jak czytać opinie i orzeczenia.
 2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju w świetle przepisów.
 4. Sześciolatek w szkole.
 5. Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki gotowości szkolnej.
 6. Nauczanie w nurcie neurodydaktyki – plastyka mózgu.
 7. Dysleksja – przyczyny, formy, metody pracy.
 8. Jak wspierać ucznia zdolnego.
 9. Przestępczość nieletnich.
 10. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka.
 11. Problemy adaptacyjne dzieci w klasie IV.
 12. Jak zapobiegać wadom wymowy –profilaktyka logopedyczna.
 13. Punkt konsultacyjny – spotkanie z psychologiem, pedagogiem, naurologopedą.OFERTA DLA RODZICÓW

Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tucholi wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.  (Dz.U. poz. 199 z 2013r.)

W ramach oferty dla rodziców proponujemy:

 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Powyższe zadania realizujemy w formie:

 • grup wsparcia,
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.


Dysponujemy przygotowaniem z zakresu:

 • socjoterapii,
 • oligofrenopedagogiki,
 • surdotyflopedagogiki,
 • terapii wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psycholog seksuolog,
 • neurologopedii,
 • afazjologii,
 • terapii pedagogicznej,
 • rozwijania zdolności twórczych,
 • terapii behawioralnej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii Metodą Knillów i Weroniki Sherborne,
 • terapii Metodą Paula Denisona,
 • terapii taktylnej według S. Masgutowej,
 • terapii przez zabawę Klanza,
 • bajkoterapii,
 • zabaw fundamentalnych.

 

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

 1. Psychologiczne i pedagogiczne wyznaczniki gotowości szkolnej.
 2. Techniki efektywnego uczenia się.
 3. Skuteczne motywowanie dzieci do nauki
 4. Zdrowe żywienie gwarancją zdrowia fizycznego i psychicznego.
 5. Sześciolatek w szkole.
 6. Adaptacja w klasie I szkoły podstawowej.
 7. Okres dojrzewania – gimnazjum.
 8. Rodzicielskie ABC – praktyczne wskazówki wychowawcze.
 9. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka.
 10. Integracja sensoryczna w zabawie.
 11. Co to jest dysleksja? Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania.
 12. Problemy adaptacyjne dzieci w klasie IV.
 13. Jak czytać opinie i orzeczenia.
 14. Dlaczego należy czytać dzieciom  - rola baśni w życiu dziecka.
 15. Zanim dziecko zacznie czytać i pisać – jak przygotować dziecko do edukacji wczesnoszkolnej.
 16. Specyficzne trudności w uczeniu się. Objawy, przyczyny, jak pomóc dziecku?
 17. Jak wspierać dziecko zdolne.
 18. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.
 19. Jak zapobiegać wadom wymowy. Wczesna interwencja logopedyczna.
 20. Punkt konsultacyjny – spotkanie z psychologiem, pedagogiem, naurologopedą.2015