Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno

w Tucholi

Kontakt:

ul Piastowska 30

89-501 Tuchola


tel./fax (52)3343863

Przekierowania:
Powiat Tucholski okiem kamery - kliknij i sprawdź!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkich chętnych rodziców prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety odnośnie współpracy z Poradnią oraz dostarczenie jej w dowolnym terminie do siedziby placówki.

Kliknij, aby pobrać ankietę                            Dziękujemy !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informująca

Zgodnie z:

 - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 - Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10.maja 2018 r.

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 89-501 Tuchola, ul. Piastowska 30, tel. 523343863, poczta: ppptuchola@poczta.onet.pl, www.poradnia.tuchola.pl,

2) inspektorem ochrony danych w PPP jest Pan Tomasz Jutrowski: inspektor.rodo@wp.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w złożonym wniosku  na podstawie    art.6  ust.1 pkt C RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że ich przetwarzanie będzie uzasadnione ustawowo.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami archiwalnymi dla poszczególnych klas dokumentów,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również przez profilowanie,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. z pożn. zmianami,

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  wymogiem ustawowym wykonania przez nas określonych we wniosku działań w stosunku do zgłoszonego dziecka a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia przez poradnię pomocy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tucholi działa od 1 września 1969 roku. 

Siedziba Poradni mieści się aktualnie w Tucholi przy ul. Piastowskiej 30.

Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Tucholi, natomiast nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Poradnia jest placówką oświatową, udzielającą pomocy psychologiczno–pedagogicznej, w tym również logopedycznej, uczniom z terenu powiatu tucholskiego.

 Z pomocy poradni w sprawach dotyczących dzieci, mogą skorzystać również ich rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Wydaje opinie i orzeczenia w sprawach dotyczących sytuacji i potrzeb uczniów. Oferuje pomoc terapeutyczną odpowiednio do zgłaszanych potrzeb. 

Współpracuje ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzenia warsztatowych zajęć psychoedukacyjnych z uczniami, doradztwa w ramach orientacji zawodowej, szkoleń i spotkań tematycznych z radami pedagogicznymi, oraz innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego. 


Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Obowiązuje dyskrecja.


Rejon działania:Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Tucholi
obejmuje swoim zasięgiem gminy
wchodzące w skład Powiatu Tucholskiego:

  • Miasto i gminę Tuchola,
  • Gminę Cekcyn,
  • Gminę Gostycyn,
  • Gminę Kęsowo,
  • Gminę Lubiewo,
  • Gminę Śliwice.


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1800.
2015